CPJobs |《份Job就係我-健吾》

Director | Edward Tang

Producer | Onyi Yeung

平日嘅佢,有話直說,一針見血。工作嘅佢,有話直說,敢怒敢言。 「每一次搵工,其實係逼自己面對自己。」上 cpjobs.com 搵份工夾你,做返自己。

https://goo.gl/42VfXk

https://www.youtube.com/watch?v=PUmWhU4L37w